Azerbaijan

Postcard from

Azerbaijan
Azerbaijan

This postcard was sent to me via Singapore as Azerbaijan couldn't send mail to Australia. It took 17 days to reach Singapore.

Stamp and postmark